ขอเชิญร่วมงาน "วิชาการดีที่องครักษ์ (Open House 2017) "

วันที่ 10 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 350

ขอเชิญร่วมงาน "วิชาการดีที่องครักษ์ (Open House 2017) "
เปิดบ้านโรงเรียนองครักษ์ เพื่อแนะนำโรงเรียนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนองครักษ์ในปีการศึกษา 2560 ที่จะถึงนี้ โดยภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนองครักษ์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง