เผยแพร่งานวิชาการ รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

วันที่ 02 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 1262

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ปก 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > บทคัดย่อ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง